Algemene voorwaarden


Artikel 1 – Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
Bedenktijd: de wettelijke termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van het recht op herroeping; 
Besteller: de consument of organisatie die een bestelling plaatst;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Bij Cato; 
Afnemer: de particuliere of zakelijke klant van Bij Cato; 
Dag: kalenderdag; 
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst; 
Offerte: de aanbieding van Bij Cato aan de natuurlijke of rechtspersoon voor het leveren van een dienst of goederen;
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt; 
Organisatie: de onderneming, overheid of not-for profit instelling die als rechtspersoon optreedt;
Overeenkomst: de mondelinge, telefonische of schriftelijke afspraak tot levering van goederen en/of diensten, dan wel de bestelling tot levering van goederen of diensten die via de webwinkel van www.bijcato.nl tot stand is gekomen, zonder dat deze door partijen is ondertekend. 

Artikel 2 – Bij Cato 

Naam: Bij Cato 
Adres: Dijkveld 6 
Postcode en vestigingsplaats: 3421 CE Oudewater
E-mailadres: welkom@bijcato.nl 
Kamer van Koophandel: 62096273
BTW nummer: NL134094207B01
Bank: NL97 INGB 0008275866 t.n.v. Bij Cato

Artikel 3 – Algemeen  

3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Bij Cato. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Bij Cato. Een volledig exemplaar is als PDF download beschikbaar. 
3.2. Door het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. Bij Cato behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen. 
3.3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Bij Cato erkend. 
3.4 Bij Cato garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. 

Artikel 4 – Levering 

4.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. 
4.2 Bij Cato draagt zorg voor levering van bestellingen binnen 30 dagen na bestelling. Bij onvoorziene omstandigheden waardoor Bij Cato niet kan leveren, ontvangt de besteller binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren. Onvoorziene omstandigheden zijn bijvoorbeeld dat het bestelde niet meer op voorraad of niet meer leverbaar is danwel een vertraging om andere redenen, of een bestelling die niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd.
4.3 Aan de leveringsplicht van Bij Cato zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Bij Cato geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering. 
4.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen geen rechten worden ontleend. 
4.5 Voor de levering van de bestellingen maakt Bij Cato gebruik van de diensten van externe dienstverleners. Bestellingen worden aangeboden en verstuurd als pakketpost. De actuele bezorgkosten worden vermeld op de website bij de bestelinformatie. Voor bestellingen hoger dan een vooraf bepaald en in de webwinkel gepubliceerd bedrag, worden geen afleverkosten in rekening gebracht. Bij Cato verstrekt u een track & track code voor zover beschikbaar. Niet aangekomen stukken zijn geen reden tot creditering. 
4.6 Indien de klant een gewenste bezorgdatum heeft opgegeven bij het plaatsen van zijn bestelling dan verstuurt Bij Cato de bestelling 1 werkdag voor de opgegeven bezorgdatum. Te late levering van het pakket is geen reden voor creditering van de order- en/of bezorgkosten. 
4.7 Bij levering aan bedrijven en organisaties danwel aan consumenten op een afleveradres bij bedrijven of organisaties, is Bij Cato niet verantwoordelijk voor het niet of niet tijdig intern doorsturen en bezorgen van pakketten. Bij Cato is ook niet verantwoordelijk voor onderlinge afspraken tussen bezorgdienst en de ontvanger. 
4.8 Indien de ontvanger het pakket weigert, om welke reden dan ook, wordt het pakket retour gestuurd door PostNL Pakketservice. Bij organisaties en bedrijven is de rechtspersoon de ontvanger en niet de contactpersoon. 
4.9 Bij Cato is niet verantwoordelijk voor foutief opgegeven adressen. Wanneer de klant een foutief adres heeft opgegeven kan het pakket retour gestuurd worden door PostNL Pakketservice. Bij Cato voert geen controle uit op de naam van de ontvanger en/of het adres danwel die twee in combinatie met elkaar. Het door de besteller opgegeven adres is leidend. Er vindt geen creditering van de bestelling plaats. 
4.10 Levering binnen de gemeente Oudewater wordt verzorgd door Bij Cato, op werkdagen tijdens kantooruren. Voor het bezorgen binnen de gemeente Oudewater worden bezorgkosten in rekening gebracht tenzij de bestelling een vooraf vastgesteld en in de webwinkel gepubliceerd aankoopbedrag overschrijdt. 
4.11 Het aankoopbedrag voor gratis bezorging staat vermeldt op de website onder de bestelinformatie. 
4.12 De bepalingen over verzendkosten in de artikelen 2.5 en 2.10 zijn niet van toepassing voor zakelijke bestellers, voor zover het B2B/groothandels afspraken betreft. In dat geval worden de verzendkosten altijd in rekening gebracht, tenzij vooraf anders overeengekomen.

Artikel 5 – Prijzen  

5.1 Prijzen worden binnen de looptijd van een aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. 
5.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 
5.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 9% of 21% BTW. 
5.4 Bij gebruik van kortingscodes bij betaling bekijkt Bij Cato of de korting correct is toegepast en beslist Bij Cato derhalve of de korting kan worden toegekend. In geval van foutieve toepassing behoudt Bij Cato zich het recht voor de bestelling te annuleren. 
5.5 Kortingen worden berekend over de aankoopprijs exclusief BTW.

Artikel 6 – Zichttermijn en herroepingsrecht 

6.1 Bij aankoop door een particuliere consument, heeft deze het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen na aflevering zonder opgave van reden te retourneren, voor zover deze goederen niet vallen onder de uitsluitingen zoals bedoeld in artikel 6.4 en voor zover de verpakkingen niet zijn geopend, de goederen niet zijn gebruikt danwel verzegeling – indien aanwezig – nog intact is. Indien de consument na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Bij Cato heeft teruggezonden, is de koop definitief. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken aan Bij Cato en een retouradres aan te vragen. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. 
6.2 Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. 
6.3 Terugzending van de goederen dient te geschieden in de originele en ongeopende verpakking en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding van de koop. 
6.4 Uitgesloten van herroeping en terugzending zijn: alle foodproducten waaronder thee, kruidenmengsels, oliën en vergelijkbaar, producten die om hygiënische redenen niet terug kunnen worden genomen zoals bijvoorbeeld zeven en filters en vergelijkbaar. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen; het openen van de verpakking en/of het verbreken van eventueel aanwezige verzegeling, betekent dat de afnemer het product/de producten wenst te behouden. 
6.5 Bij Cato behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren, wanneer er een duidelijk aanwijsbaar vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt dan wel de verpakking is geopend, of door toedoen van de afnemer (anders dan die van Bij Cato) is beschadigd. 
6.6 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Bij Cato schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de afnemer te wijten is of anderszins voor risico van de afnemer komt, zal Bij Cato de afnemer hiervan schriftelijk (per e-mail of eventueel brief) in kennis stellen. Bij Cato behoudt zich het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de afnemer terug te betalen bedrag in te houden. 
6.7 Met inachtneming van de bepalingen in de artikelen 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 en 6.6 draagt Bij Cato er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het aankoopbedrag van de retour gestuurde goederen inclusief de berekende verzendkosten – in voorkomende gevallen berekend naar rato – aan de afnemer wordt terugbetaald. 

Artikel 7 – garantie

7.1 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde bestelling verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer – alvorens over te gaan tot terugzending aan Bij Cato – deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Bij Cato, conform de bepalingen hierover in artikel 6. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot 14 dagen na levering aan Bij Cato schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de vorm en op de wijze zoals in artikel 6 bepaald. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
7.2 Bij Cato geeft 6 maanden garantie op de geleverde non-food producten, mits er sprake is van normaal gebruik. Indien de klacht van de consument door Bij Cato gegrond wordt bevonden, zal Bij Cato - afhankelijk van het defect en ter beoordeling door Bij Cato – repareren, kosteloos vervangen of het aankoopbedrag (gedeeltelijk) vergoeden. 
7.3 Aansprakelijkheid van Bij Cato is steeds beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende zaken, dan wel – ter beoordeling en naar keuze van Bij Cato – tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Bij Cato gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Bij Cato voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. 
7.4 De garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Bij Cato in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Bij Cato en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
7.5 Er kan sprake zijn van een fabrieksgarantietermijn die langer is dan 6 maanden. Bij Cato is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
7.6 Fabrieksgarantie langer dan 6 maanden dient te zijn vermeld in de bijgeleverde informatie van de fabrikant of groothandel. De consument is zelf verantwoordelijk voor het eventueel registreren van het product om aanspraak te kunnen maken op deze garantie. Bij Cato is niet aansprakelijk voor garantie indien het product of de aankoop niet volgens aanwijzing van de fabrikant of groothandel is geregistreerd.
7.7 Bij Cato garandeert dat food producten binnen de houdbaarheidstermijn worden geleverd.

Artikel 8 – Uitvoering 

Bij Cato voert de overeenkomst voor de levering van product naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. 

Artikel 9 – Betaling  

9.1 Voor levering van producten en diensten geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling. 
9.2 Voor levering van diensten – zoals een workshop of proeverij op locatie – aan particulieren, organisaties en instellingen wordt vooraf een offerte toegestuurd. De dienst wordt eerst geleverd na schriftelijk akkoord met de offerte.
9.3 Indien een workshop of proeverij op locatie van een particuliere klant, een bedrijf of organisatie – niet zijnde een horeca gelegenheid – wordt georganiseerd, gelden de volgende voorwaarden:
9.3.1 Vooraf wordt afgesproken hoeveel personen bij de activiteit aanwezig zullen zijn en hoe de taakverdeling is ten aanzien van eventuele catering op locatie. De afspraken hieromtrent worden schriftelijk vastgelegd. 
9.3.2 Het offertebedrag dient tenminste 72 uur voorafgaand aan de beoogde aanvangstijd te zijn bijgeschreven op de rekening van Bij Cato. 
9.3.3 De workshop of proeverij kan tot 96 uur voorafgaand aan afgesproken aanvangstijd van de workshop of proeverij worden geannuleerd. Eventuele kosten die op dat moment al werden gemaakt in overleg met de particuliere opdrachtgever, worden naar redelijkheid in rekening gebracht, waarbij aangeschafte goederen die in rekening worden gebracht ook worden geleverd.
9.4 Indien een workshop of proeverij wordt georganiseerd in samenwerking met een derde partij – bijvoorbeeld een horeca gelegenheid – waarbij deze partij optreedt als aannemer van de reserveringen en opdrachtgever voor Bij Cato, dan gelden hiervoor de volgende voorwaarden:
9.4.1 De activiteit kan worden geannuleerd tot uiterlijk 72 uur voor de beoogde aanvangstijd, indien er bij de opdrachtgever minder dan 50 procent van het aantal reserveringen is binnen gekomen dan vooraf werd ingeschat en overeengekomen tussen opdrachtgever en Bij Cato. Kosten die tot dan toe zijn gemaakt in overleg met de opdrachtgever, zoals bijvoorbeeld bestelling van thee, speciale food producten of andere zaken ten behoeve van de specifieke gelegenheid, worden gefactureerd en geleverd;
9.4.2 Een activiteit die wordt geannuleerd om andere reden dan het aantal reserveringen, kan tot 96 uur voor de beoogde aanvangstijd zonder opgaaf van reden worden geannuleerd. Kosten die tot dan toe zijn gemaakt in overleg met de opdrachtgever, zoals bijvoorbeeld bestellingen van thee, speciale food producten of andere zaken ten behoeve van de specifieke gelegenheid worden gefactureerd en geleverd;
9.4.3 Een activiteit die wordt geannuleerd korter dan 72 uur voor de beoogde aanvangstijd, wordt volledig gefactureerd conform het offertebedrag;
9.4.4 Indien meer dan 50 – maar minder dan 75 – procent van het aantal reserveringen wordt gehaald, dan heeft de activiteit doorgang en wordt 75 procent van het offertebedrag in rekening gebracht. Voorwaarde hiervoor is dat tenminste 72 uur voor aanvang van de activiteit overleg is geweest tussen de opdrachtgever en Bij Cato over het aantal reserveringen. Kosten die tot dan toe zijn gemaakt in overleg met de opdrachtgever ten behoeve van het volledige aantal reserveringen, zoals bijvoorbeeld bestelling van thee, speciale food producten of andere zaken ten behoeve van de specifieke gelegenheid, worden gefactureerd en geleverd;
9.4.5 Indien meer dan 75 – maar minder dan 100 – procent van het aantal reserveringen wordt gehaald, dan heeft de activiteit doorgang en wordt het volledige offertebedrag in rekening gebracht;
9.4.6 Met de opdrachtgever wordt vooraf overeengekomen of de activiteit overtekend mag worden en met hoeveel reserveringen. De meerprijs hiervoor wordt van te voren overeen gekomen. Overtekening van de activiteit dient tenminste 72 uur voor aanvang van de activiteit met Bij Cato te worden gecommuniceerd;
9.4.7 50 procent van het offertebedrag dient tenminste 72 uur voorafgaand aan de aanvangstijd van de activiteit te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Bij Cato. Voor het resterende bedrag wordt een eindafrekening opgemaakt die binnen 7 dagen na digitale verzending door Bij Cato dient te zijn voldaan. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het eventueel controleren van zijn/haar spambox indien hij/zij niet binnen 48 uur na afloop van de activiteit de eindafrekening heeft ontvangen.

Artikel 10 – Gegevensbeheer  

10.1 Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel, telefonisch of schriftelijk worden de gegevens van de besteller opgenomen in het klantenbestand van Bij Cato. 
10.2 Bij Cato heeft het beleid omtrent het opslaan en verwerken van gegevens in haar privacy beleid. Dit beleid wordt gepubliceerd op de website van Bij Cato. 

Artikel 11 - Offertes

11.1 Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. 
11.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte door koper, behoudt Bij Cato zich het recht voor de offerte binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. 
11.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Bij Cato slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. 
11.4 Offertes van Bij Cato gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. 
11.5 Bij Cato kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de offerte, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. 
11.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen. 

Artikel 12 – Overeenkomst  

12.1 Een overeenkomst tussen Bij Cato en een afnemer komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door Bij Cato op haalbaarheid is beoordeeld. 
12.2 Bij Cato behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren. 

Artikel 13 - Afbeeldingen en specificaties 

13.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite en verpakkingen van Bij Cato gelden bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 
13.2 Op alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc. die Bij Cato op haar website plaatst is copyright van toepassing door Bij Cato. Deze afbeeldingen mogen niet zonder toestemming van Bij Cato worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bij Cato.
13.3 Voor zover Bij Cato op de website foto’s, tekeningen, etc. gebruikt die niet door haar zelf zijn gemaakt, is hiervoor toestemming verkregen van de copyright houder. Indien een natuurlijk of rechtspersoon van mening is dat Bij Cato het copyright van de natuurlijke of rechtspersoon schendt, dan kan deze zich tot Bij Cato richten met een onderbouwd verzoek de foto, tekening etc. te vervangen, danwel afspraken te maken over het gebruik.

Artikel 14 – Overmacht  

14.1 Bij Cato is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 
14.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet en bugs in het systeem, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, stakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Bij Cato alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 
14.3 Bij Cato behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Bij Cato gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 
14.4 Indien Bij Cato bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 

Artikel 15 – Aansprakelijkheid  

15.1 Bij Cato is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen, andere objecten of personen ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website. 
15.2 Bij Cato is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

Artikel 16 – Eigendomsvoorbehoud  

16.1 Eigendom van alle door Bij Cato aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Bij Cato zolang de afnemer de vorderingen van Bij Cato uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Bij Cato wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW. 
16.2 De door Bij Cato geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. 
16.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 
16.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Bij Cato of een door Bij Cato aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Bij Cato haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen. 
16.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Bij Cato zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 
16.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Bij Cato. 

Artikel 17 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

17.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 
17.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Bij Cato en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Midden Nederland kennis, tenzij Bij Cato er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter. 

Oudewater, 7 mei 2019

 

 

+ Lees meer

Blijf op de hoogte

 

Ben je nieuwsgierig naar nieuwe producten, acties en nieuwtjes van Bij Cato? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. We houden niet van spammen en verstrekken je gegevens niet aan derden. Je ontvangt maximaal tweemaal per maand een e-mail van Bij Cato.